μTM
Szoftver meglévő SLC eszközökhöz
Software for existing SLC devices
Software für bestehende SLC-Geräte

1.0 

Gyártó: NG Project Kft.
Manufacturer: NG Project Ltd.
Hersteller: NG Project Ltd.

Description

μTM szoftver SLC eszközökhöz, mely ipari objektumok vezérlésének és szabályozásának megoldására szolgál.

A μTM részletes ismertetője

μTM application for SLC instruments, which offers a compact interchangeable device for controlling and monitoring gas transfer stations.
A detailed description of the μTM

μTM-Anwendung für SLC-Geräte, die ein kompaktes, austauschbares Gerät zur Steuerung und Überwachung von Gasübergabestationen bietet.

Eine ausführliche Beschreibung des μTM